PRO-NAUTIKA d.o.o.

Zagrebačka Ulica 81 , Šibice 10290 Zaprešić (GoogleMaps )
damir@pronautika.hr

Odabir jezika:

STARFISHER GENERALNI UVOZNIK ZA HR I SLO
 
Pronautika d.o.o.
Pronautika d.o.o.
 

Opći uvjeti poslovanja

 
Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

U ovim uvjetima prodaje Prodavatelj je trgovačko društvo Pro – nautika d.o.o., Zaprešić, Janka Draškovića 16, OIB: 55461709680. Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje plovila i/ili usluge koje Prodavatelj prodaje.  

Članak 2.

Ugovor je sporazum o kupoprodaji predmeta i/ili usluga koje Prodavatelj prodaje, sklopljen putem ponude prodavatelja koju Kupac prihvati. Ugovor se smatra sklopljenim prihvatom ponude Prodavatelja od strane kupca. Prihvatom ponude, Kupac prihvaća i ove Opće uvjete poslovanja Prodavatelja.  

Članak 3.

Ponuda Prodavatelja je pisani prijedlog za zaključenje Ugovora, uključujući i ponudu učinjenu elektroničkim putem, poslan određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke Ugovora. Prodavatelj nije vezan svojom ponudom te isključuje svoju obvezu da ponudu održi.  

Članak 4.

Sve ponude učinjene Kupcima moraju biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.  

Članak 5.

Prodavatelj u ponudi mora navesti rok u kojem je vezan svojom ponudom. Prodavatelj je vezan ponudom samo do isteka roka naznačenog u ponudi. Ukoliko u ponudi nije naveden rok valjanosti ponude, tada je rok valjanosti 30 dana od datuma naznačenog na ponudi, s tim da prodavatelj može produljiti rok valjanosti pisanim putem, uključujući i elektronički oblik.  

Članak 6.

Kupoprodajne cijene navedene u ponudi vrijede samo za onu robu koja je predmet ponude i samo u roku u kojem je prodavatelj vezan ponudom u smislu članka 5. Ovih Općih uvjeta poslovanja.  

Članak 7.

Prodavatelj može naplatiti veću cijenu od one navedene u ponudi ukoliko se troškovi Prodavatelja prilikom dostave i/ili isporuke robe Kupcu iz bilo kojeg razloga povećaju, ili kada se dostava i/ili ipsoruka robe promijeni ili kasni krivnjom Kupca, zbog propusta Kupca ili slučajem koji se dogodio Kupcu.  

Članak 8.

Dostava se sastoji od isporuke robe ili pokušaja isporuke robe na ugovorenu adresu dostave. U slučaju kada kupac dolazi po robu prodavatelju dostava se smatra dovršenom preuzimanjem robe od strane Kupca ili njegovog predstavnika/dostavljača. Kada mjesto dostave i predaje nije određeno ugovorom, roba se predaje u mjestu u kojem Prodavatelj ima sjedište u trenutku sklapanja ugovora. Kada je prema ugovoru potrebno izvršiti prijevoz, dostava je izvršena uručenjem stvari prijevozniku.  

Članak 9.

Rokovi dostave su okvirni, osim u slučaju pisane potvrde Prodavatelja o prihvaćanju fiksnog termina dostave. Prodavatelj nije odgovoran za zakašnjenje ako je do njega došlo zbog uzroka ili slučaja koji mu se dogodio, a na koji nije mogao utjecati.  

Članak 10.

Dostavom robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na kupca. Ako dostava robe nije izvršena zbog uzroka ili slučaja koji se Prodavatelju dogodio bez njegove krivnje i/ili na koji nije mogao utjecati ili u slučaju zakašnjenja Kupca zbog bilo kojeg razloga, rizik prelazi na Kupca u trenutku kada je trebalo izvršiti dostavu.  

Članak 11.

Ako je Kupac uzrokovao zakašnjenje dolaska po robu ili zakašnjenje dostave robe svojim činom, propustom ili slučajem koji mu se dogodio, Prodavatelj može raskinuti ugovor bez ikakve odgovornosti prema kupcu. Ako uslijed okolnosti ili slučaja na strain Prodavatelja koji mu se dogodio, a na koji nije mogao utjecati, Prodavatelj mora zadržati robu bilo dovršenu ili ne, Prodavatelj ima pravo izdati račun kao da je roba dostavljena.  

Članak 12.

Kupac je dužan isplatiti kupoprodajnu cijenu u vrijeme, u mjestu i na način određen u ugovoru i ovim Općim uvjetima poslovanja.  

Članak 13.

Prodavatelj ima pravo zaračunati i naplatiti Kupcu zatezne kamate na sve dospjele, a neplaćene iznose po računima tekućim od dana dospjeća svakog pojedinog iznosa pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena.  

Članak 14.

Kupac nema pravo odbiti platiti kupoprodajnu cijenu u trenutku njezina dospjeća zbog bilo kakvog nedostatka robe, jer time Kupac pada u zakašnjenje i Prodavatelj je ovlašten na iznos glavnice zaračunati mu i naplatiti zatezne kamate. Kupac je dužan u cijelosti isplatiti kupoprodajnu cijenu na dan dospjeća sukladno ugovoru i ovim Općim uvjetima poslovanja te nema pravo iznos kupoprodajne cijene smanjiti radi nadoknade, protupotraživanja, popusta, sniženja ili iz bilo kojeg drugog razloga.  

Članak 15.

Prodavatelj ima pravo odgoditi dostavu robe ili usluga i/ili otkazati ugovor I svaki drugi pravni posao sklopljen s Kupcem bez ikakve obveze Prodavatelja prema Kupcu, u slučaju da Kupac ne ispalti kupoprodajnu cijenu na dan dospjeća naznačen u računu.  

Članak 16.

Prodavatelj ima pravo podnijeti tužbu radi isplate kupoprodajne cijene ili njezina dijela bez obzira da li je pravo vlasništva na robi prešlo na kupca.  

Članak 17.

Roba koja je predmet ugovora o kupoprodaji ostaje vlasništvo Prodavatelja sve do poptune isplate kupoprodajne cijene i zateznih kamata u slučaku kašnjenja s plaćanjem. Ukoliko se roba nalazi kod Kupca od trenutka izvršene dostave, kupac odgovara za slučajnu porpast ili oštećenje robe, a ukoliko robu drži uskladištenu, za vrijeme pridržaja prava vlasništva, robu je dužan držati odvojeno od ostale robe i na njoj jasno naznačiti da je roba vlasništvo Prodavatelja.  

Članak 18.

Kupac je obvezan bez odlaganja izvijestiti Prodavatelja o svakoj šteti koja nastane na robi, kao i o svakom postupku ovrhe, osiguranja, stečaja i slično, koji bi se trebali provesti na robi ili mogu biti od utjecaja na pridržaj prava vlasništva Prodavatelja, jer je u suprotnom dužan Prodavatelju naknaditi svaku štetu koja mu time nastane.  

Članak 19.

Prodavatelj može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor putem pisane obavijesti Kupcu, koja može biti i u elektroničkom obliku, u slučaju kad kupac ne izvrši obveze preuzete ugovorom i ovim Općim uvjetima poslovanja niti to ne učini u roku od sedam dana nakon primitka pisanog zahtjeva prodavatelja, koji može biti i u elektroničkom obliku.  

Članak 19.

Prodavatelj može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor putem pisane obavijesti Kupcu, koja može biti i u elektroničkom obliku, u slučaju kad se nad Kupcem pokrene postupak stečaja ili likvidacije ili prijeti realana opasnost da Kupac neće moći izvršiti obveze preuzete ugovorom i ovim Općim uvjetima poslovanja.  

Članak 20.

Odgovornost za materijalne nedostatke rabljenih i izložbenih proizvoda je isključena, osim kod potrošačkih ugovora. Rabljena roba prodaje se po sistemu viđeno-kupljeno.Kod potrošačkih ugovora Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke rabljenih proizvoda koji se pokažu nakon proteka godine dana od predaje stvari kupcu. Prodavatelj je dužan prije isporuke rabljenog plovila omogućiti kupcu probnu vožnju na rabljenom plovilu, kojeg kupac kupuje te kontrolu cijelog plovila sa svim njegovim dijelovima i uređajima. Prodavatelj i kupac o probnoj vožnji sastavljaju zapisnik te svojim potpisima zapisnika potvrđuju da je plovilo ispravno i plovno. U slučaju da se prilikom probne vožnje uoče kvarovi ili nedostaci na plovilu, takve naravi da plovilo nije plovno ili se ne može koristiti za svoju namjenu, prodavatelj je kvar dužan o svom trošku ukloniti prije isporuke kupcu, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je kvar uočen. U slučaju da Kupac odbije probnu vožnju i isporuku plovila od strane Prodavatelja te sam preuzme plovilo na adresi Prodavatelja i sam plovilo porine u more, Kupac se odriče potraživati bilo kakvo obeštećenje na ime materijalnih nedostataka plovila. U slučaju da Kupac odbije probnu vožnju i isporuku plovila od strane Prodavatelja te sam preuzme plovilo na adresi Prodavatelja i sam plovilo porine u more, Kupac nema pravo na jamstvo iz članka 23. ovih Općih uvjeta poslovanja.  

Članak 21.

Prodavatelj ne jamči za ispravnost robe, ako se roba održava ili koristi na bilo koji način osim po uputama Prodavatelja ili proizvođača ili ako nedostatak proizlazi iz nezgode ili nemarnog odnosa Kupca prema robi ili ako je roba promijenjena ili modificirana na bilo koji način ili ako je robu popravljala bilo koja druga osoba osim Prodavatelja ili ako je roba neispravno servisirana ili nedostatak proizlazi iz bilo kojeg uzroka ili okolnosti izvan kontrole i utjecaja Prodavatelja.  

Članak 22.

Prodavatelj nije odgovoran za kvar/oštećenje/nedostatak proizvoda kad je kupac bio svjestan nedostatka pri samoj kupnji te unatoč tome kupio robu bilo da se radi o trgovačkim ili potrošačkim ugovorima. U slučaju prodaje rabljene robe, bez obzira radi li se o trgovačkom ili potrošačkom ugovoru kupac je obvezan pregledati rabljeno plovilo prije kupnje. U slučaju prodaje rabljenog plovila prodavatelj je obvezan na ponudi napomenuti da se radi o robi moguće smanjene funkcionalnosti. U slučaju kupnje rabljenog plovila kupac prihvatom ponude potvrđuje da je izvršio pregled rabljenog plovila te da je svjestan da se radi o rabljenom plovilu moguće smanjene funkcionalnosti i kvalitete u odnosu na novo plovilo. U slučaju kupnje rabljenog plovila kupac prihvatom ponude potvrđuje da je razumio i prihvatio upozorenje od prodavatelja da je rok trajanja i kvaliteta takvog plovila smanjena u odnosu na novo plovilo. U slučaju kupnje rabljenog plovila, prihvatom ponude kupac potvrđuje da na sebe preuzima rizik mogućih ulaganja u rabljeno plovilo uzrokovanih njegovom starošću. U slučaju kupnje rabljenog plovila kupac se odriče bilo kakvih potraživanja na ime materijalnih nedostataka takve robe. Prodavatelj nije odgovoran za nedostake skrivene ili vidljive na potrošnom materijalu koji podliježe habanju uvjetovanom korištenjem odnosno normalnim trošenjem kroz korištenje robe, kad je predmet prodaje rabljeno plovilo. Kupac se prihvatom ponude odriče bilo kakvih potraživanja na ime nedostataka potrošnog materijala.  

Članak 23.

Kod prodaje rabljenih plovila, Prodavatelj daje jamstvo samo na blok motora s glavama i radilicom motor u trajanju od šest (6) mjeseci. Jamstvo se ne odnosi na agregate i potrošne/servisne dijelove na motoru. Unutar jamstvenog roka Kupac je obvezan minimalno jednom o svom trošku kod Prodavatelja izvršiti kontrolu motora i redovan servis motora na rabljenom plovilu, koje je predmet prodaje. U slučaju da Kupac propusti unutar jamstvenog roka izvršiti navedenu kontrolu motora i redovan servis , jamstvo ne vrijedi. Kupac je obvezan najkasnije u roku od tri (3) mjeseca prijaviti Prodavatelju kontrolu i redovan servis motora rabljenog plovila, koje je predmet prodaje. U slučaju da kupac propusti u roku od tri (3) mjeseca prijaviti Prodavatelju kontrolu i redovan servis motora rabljenog plovila, jamstvo ne vrijedi. Efekti erozije, korozije i normalnog trošenja posebno se isključuju iz jamstva. Prodavatelj zadržava pravo da izvrši generalnu reparaturu bloka motora u slučaju kvara, ali neće prihvatiti nikakve troškove uklanjanja i postavljanja tog motora. Slabo održavanje, nekorištenje Prodavateljevih dijelova ili neprimjerena uporaba poništava jamstvo. Kupac gubi pravo na reklamaciju temeljem jamstva u slučaju pregrijavanja motora, u slučaju da u motoru nije bio dovoljan nivo ulja, u slučaju da u motoru nije bio dovoljan nivo rashladne tekućine, u slučaju da motor nije imao adekvatan protok vode za hlađenje uslijed začepljenog usisa mora I oštećenog impelera, u slučaju potapljanja plovila I motora, u slučaju preopterećenja motora i plovila i u slučaju havarije. Jamstvo se daje samo prvom kupcu i ne može se prenositi bez pisanog odobrenja Prodavatelja. Kupac je dužan prodavatelja obavjestiti o kvaru/problemu najkasnije u roku sedam dana od nastanka problema pisanim putem. Bilo kakva potraživanja temeljem jamstva moraju biti podnesena odmah kad je uočen kvar . Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca povrat reklamiranog motora. Prodavatelj nije obvezan davati nikakve garancije plaćanja nadokade niti je obvezan platiti nadokadu prije no što dobije priliku provjeriti iznesene zahtjeve i navode Kupca o neispravnosti motora. Kupac je dužan dostaviti o svom trošku u servis Prodavatelja plovilo ili blok motora ili motor. Prodavatelj je ovlašten u svom servisu utvrditi i otkloniti svaki kvar pokriven jamstvom. U slučaju da je kupac, bez pisane suglasnosti prodavatelja kvar otklonio kod drugog servisera, kupac gubi pravo na jamstvo i Prodavatelj mu nije dužan nadoknaditi troškove takvog popravka. U slučaju kad na zahtjev Kupca temeljem jamstva Prodavatelj prilikom pregleda motora ili plovila utvrdi da kvar ili reklamacija nije pokrivena uvjetima jamstva iz ovih Općh uvjeta poslovanja, kupac je dužan snositi troškove pregleda uključujući sve materijalne troškove koje je Prodavatelj imao ukoliko je Kupac zahtjevao da se pregled izvrši izvan sjedišta Prodavatelja. Bilo kakav zahtjev Kupca temeljem jamstva ili neispunjenje tog zahtjeva od strane Prodavatelja ne ovlašćuju niti na koji način kupca da odgađa ili mijenja uvjete plaćanja.  

Članak 24.

Na sve ugovorne odnose Prodavatelja i kupca kao mjerodavno pravo primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve sporove nastale iz ili u vezi s ugovorom i ovim općim uvjetima poslovanja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.